2020 Misyon Koruma(Memur-İngilizce) Sınavı

 1. 1. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için en az kaç yaşını doldurmuş olması şartı aranır?

 2. 2. T.C. Anayasası’na göre Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

 3. 3. T.C. Anayasası’na göre Başkanlık Divanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 4. T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları en geç kaç gün içinde yayımlar?

 2. 5. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?

 3. 6. T.C. Anayasası’nın genel esaslarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 7. Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeye tabi idarelerdendir?

 2. 8. Aşağıda verilen halk egemenliği kavramının sonuçlarından hangisi yanlıştır?

 3. 9. --Türk hukukunda en yaygın düzenleyici işlem türüdür.<br> --İdare tarafından çıkarılan genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı bir hukuki tasarruftur. <br> --Talimatname adı da verilir.<br> Özellikleri verilen yazılı hukuk normu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 10. Aşağıda verilen idare hukukunun özelliklerin- den hangisi yanlıştır?

 2. 11. Tüm insanlar eşit ve özgür olarak dünyaya gel- diklerini kabul etmeli, insan haklarına dair saygı, koruma ve gerçekleştirme yükümlülüklerini yerine getirerek demokratik bir toplumun işlemesine katkı sunmalıdır.<br> Verilen açıklama, modern demokrasinin aşağıdaki temel unsurlarından hangisine aittir?

 3. 12. Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu”nun amaçları arasında değildir?

 1. 13. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki kuruluşlardan hangisine ait bir organdır?

 2. 14. Kimse nedensiz ya da açık rıza olmaksızın; kimlik bilgilerini, adresini, ailevi bilgilerini, yaşamdaki ayrıntıları (yaşam biçimini, uğraşlarını, mal varlığını) açıklamaya zorlanamaz. Verilen ifade aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir?

 3. 15. “Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 16. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gerekleri arasında yer almaz?

 2. 17. Meclisin olağan toplantısına başladığı ekim ayının ilk gününden, bir sonraki yılın ekim ayının ilk gününe kadar geçen süre aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 3. 18. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz” ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

 1. 19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?

 2. 20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti döneminde insan haklarına yer veren belgelerden biri değildir?

 3. 21. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmesi hâlinde, kaç yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır?

 1. 22. Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olan veya devamına imkân vermeyecek tertipler ile toplantı veya yürüyüşü ihlal eden kimse, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde---- aydan bir yıl---- aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.<br><br> 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

 2. 23. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanlar, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı aydan kaç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır?

 3. 24. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bütün hak sahipleri adına bir konut için yapılacak aylık kira yardımının üst limiti ile ödeme usul ve esasları belirlenirken görüşü alınanlardan biri değildir?

 1. 25. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre ödül miktarının belirlenmesi ve ödülün verilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir?

 2. 26. Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, - - - - yıldan - - - - yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. <br><br> 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

 3. 27. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç kaç ay içinde durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir?

 1. 28. Yakalama, Göz Altına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’ne göre aşağıda verilen müdafi ile ilgili hususlardan hangisi yanlıştır?

 2. 29. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’ne göre adlî aramalarda karar ve emir verme yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 3. 30. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğeriyle irtibat, muhabere ve çalışma tarzları aşağıda- kilerden hangisince çıkarılan yönetmelik ile tespit edilir?

 1. 31. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre terfi ve atama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 2. 32. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre kolluk amirinin kararı en geç kaç saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur?

 3. 33. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan yararlanmaya ilişkin diğer esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı tarafından aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir?

 1. 34. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’a göre “Silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek” disiplinsizlik fiili aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?

 2. 35. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre elektronik işlemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 3. 36. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderlerin ödenmesi konusunda, aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılan ve her yıl güncellenen tarife esas alınır?

 1. 37. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre kanunun hükmü ve amirin emri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 2. 38. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre işlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her hâlde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhâl aşağıdakilerden hangisine bildirilir?

 3. 39. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır?

 1. 40. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre ceza puanı uygulaması, puanlama ve trafik kazası nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 2. 41. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi doğrultusunda yaşanan gelişmelerdendir?

 3. 42. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı taarruz cephelerinden biridir?

 1. 43. Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?

 2. 44. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türk- İngiliz ilişkilerini belirleyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 3. 45. Türk Tarih Kurumunun kurulması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

 1. 46. Mustafa Kemal, Harp Akademisi eğitimini aşağıdaki şehirlerden hangisinde almıştır?

 2. 47. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in üstlendiği görevlerden biri değildir?

 3. 48. Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde kurulmuştur?

 1. 49. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yapmıştır?

 2. 50. Millî Mücadele’nin askerî safhası aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?

 3. 51. --Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği arası yenir. Hem kahvaltı <br> --hem de öğle yemeği yerine geçen bir öğündür.<br> --Genelde Pazar günleri için öngörülen bir davet şeklidir.<br><br> Özellikleri verilen davet türü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 52. Taşıt protokolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 2. 53. Aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunan Türk bayrağı hiçbir zaman yarıya indirilmez?

 3. 54. Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonu, 12 Nisan - 9 Haziran 1949 döneminde aşağıdakilerden hangisinde düzenlediği ilk toplantısında, çeşitli konular arasında kodifikasyona elverişli olanları saptamış, bunlar arasına diplomasi ilişkileri ve bağışıklıkları ile konsolosluk ilişkileri ve bağışıklıklarını da almıştır?

 1. 55. Misyon arşivlerinin dokunulmazlığı, haberleşme serbestisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 2. 56. Protokol kelimesi ilk kez aşağıdaki ülkelerin hangisinde kullanılmaya başlanmıştır?

 3. 57. Tanışma ve tanıştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 58. Kokteyl, genelde saat kaçtan sonra düzenlenen geniş katılımlı toplantıdır?

 2. 59. Resepsiyonlar için öngörülen süre genelde kaç saattir?

 3. 60. Yemek davetlerinde oturma düzenlerinde dikkat edilecek hususlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 61. Aşağıdakilerden hangisi delici silahlardan biri değildir?

 2. 62. Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 3. 63. Silahlarda ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne ilk darbe yaparak ateşleme başlatır?

 1. 64. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı emniyet tertibatı değildir?

 2. 65. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden biri değildir?

 3. 66. Aşağıdakilerden hangisi el yapımı patlayıcıların yapımında kullanılan ana malzemelerden biri değildir?

 1. 67. Aşağıdakilerden hangisi silahın temizlik ve bakım türlerinden biri değildir?

 2. 68. Aşağıdakilerden hangisi hedef üzerindeki vuruşa etki eden faktörlerden biri değildir?

 3. 69. MP-5 makinalı tabanca üzerinde hangi tür gez ve arpacık bulunur?

 1. 70. Fişeklerde kapsülde meydana gelen ilk ateşlemeyi kovandaki baruta aktararak patlamayı sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

 2. 71. Aşağıdakilerden hangisinde tabancaların ana parçaları doğru olarak sıralanmıştır?

 3. 72. Tabancanın ana parçalarından gövdenin (çer-çeve) üzerinde bulunan parçalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 1. 73. Silahlarda çap ölçüsü neyi ifade eder?

 2. 74. Fişek yatağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 3. 75. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 silahta kullanılan fişektir?

 1. 76. Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyeti ve atışların sağlıklı yapılabilmesi için oluşturulan hatlardan biri değildir?

 2. 77. Aşağıdakilerden hangisi sürgünün parçalarından biri değildir?

 3. 78. Aşağıdakilerden hangisi AK-47 piyade tüfeğinde kullanılan fişek türüdür?

 1. 79. Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?

 2. 80. Silahlarda yiv ve set bulundurmayan namlu çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 3. 81. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türk Konseyi’ne en son katılmıştır?

 1. 82. Zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreterek dünyanın en başarılı 10 genci arasına giren mühendisimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 2. 83. Tek bir seferde uzayda en fazla kalma unvanına sahip kadın astronot aşağıdakilerden hangisidir?

 3. 84. Dolmabahçe Sarayı aşağıdaki Osmanlı Padişahlarından hangisi zamanında yapılmıştır?

 1. 85. Aşağıdaki kitap-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 2. 86. Çimpe kalesi günümüzde aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içerisinde yer almaktadır?

 3. 87. Minyatür Sanatçısı olarak Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan ve kayıtlı yirmi dokuz yaşayan insan hazinesinden biri olan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 88. Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artması şeklinde tanımlanan ekonomik terim aşağıdakilerden hangisidir?

 2. 89. Türk kültüründe uzaklığı ve ıssızlığı ile bir sembol olan Fizan Çölü günümüzde aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır?

 3. 90. 2015 Antalya Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ne layık görülen ve Ocak 2019’da vefat eden Yeşilçam’ın unutulmaz efsanevi oyuncusu kimdir?

 1. 91. “Ahmet, anne ve babasının ciddi şekilde yaralandığı trafik kazasıyla ilgili bilgi almak için polis karakoluna gitti.” cümlesinin İngilizce karşılığını işaretleyiniz.

 2. 92. Aşağıda verilen İngilizce cümle ile aynı anlama gelen seçeneği işaretleyiniz.<br> ‘His neighbours asked John not to tell their secret to anyone.’

 3. 93. Aşağıda verilen paragraftaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır?<br><br> (l) Most of us begin the day with common activities that aim to wake us up. (ll) To stimulate our minds, some of us drink coffee or tea while others go jogging. (III) Another use of the drug is that they could help us deal with physical illnesses. (IV) According to a report by a British organization, soon we will not need to do these because a new drug that will help us prepare for the start of the day will be introduced.

 1. 94. Research in psychology shows that neglected children usually suffer from social - - - -.

 2. 95. It’s - - - - cold here - - - - people don’t use freezers. Instead, they put their meat in wooden boxes in front of their houses.

 3. 96. - - - - it was totally her fault, Mary blamed her friends for the accident.

 1. 97. To be truly a great artist, you shouldn’t be - - - - of failure.

 2. 98. While preparing for a hike, it is important to - - - - what the weather will be like.

 3. 99. When Carol first - - - - into her new house, it was a beautiful and quiet place, but now things - - - - .

 1. 100. ‘As adults, we usually prefer not to tell the truth to avoid hurting somebody’s feelings.’ cümlesinin Türkçe karşılığını işaretleyiniz.

logo
Şifremi Unuttum
logo
logo
logo

HATA !

Cevapları kontrol edebilmek için lütfen önce Testi Bitir butonuna basıp testinizi tamamlayınız.