Telegram Gizli Deneme

 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edinme yöntemlerinden biri değildir?

 2. 2. Memurlar mal bildiriminde bulunma ödevini kaç yılda bir yerine getirmektedir ?

 3. 3. AşağıdakiLerden hangisi yerinden yönetim sisteminin sakıncalarını gidermeye yönelik bir denetim aracıdır?

 1. 4. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşları içinde yer almaz?

 2. 5. Taşınır malların idare tarafından değeri ödenerek zorla elde edilmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 3. 6. Aşağıdaki kurumların hangileri arasında idari vesayet ilişkisi vardır?

 1. 7. Yürütmenin düzenleyici işlemlerinden olan “Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Cumhurbaşkanının yönetmelik çıkartması” ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

 2. 8. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre büyükşehir belediye meclisi toplantısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 3. 9. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre il genel meclisinin görev ve yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 10. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre “yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak” görevi aşağıdakilerden hangisinindir?

 2. 11. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali muavini olarak tayin edilebilmek için en az kaç yıl kaymakamlıkta bulunulması şartı aranır?

 3. 12. İdari vesayet yetkisinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. 13. Yerinden yönetimin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 2. 14. İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri ile ilgili hangisi yanlıştır ?

 3. 15. Encümenin görev ve yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 1. 16. Aşağıdakilerden hangisi “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” arasında yer alır?

 2. 17. Lozan Barış Antlaşması’nda görüşülen aşağıdaki konulardan hangisi ileriki süreçte tekrar gündeme gelmemiştir?

 3. 18. Balkan Savaşlarının başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 1. 19. Yurt çapında yapılan seçimler sonucunda 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Birinci TBMM’yle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 2. 20. Sakarya Savaşı’nın diplomatik ve siyasi sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 3. 21. 1928 yılında Yeni Türk Harflerinin kabul edilmesiyle birlikte halka yeni alfabeyi öğretmek amacıyla 1929 yılında aşağıdaki kurumlardan hangisi açılmıştır?

 1. 22. Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

 2. 23. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin taarruz amaçlı açtığı cephelerden biridir?

 3. 24. Soyadı kanununun kabulü ve aşar vergisinin kaldırılması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir ?

 1. 25. Bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olmalarını esas alan ve her türlü ayrımcılığı reddeden Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 2. 26. I. Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan eden Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 3. 27. Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardandır?

 1. 28. Aşağıdaki kanunlardan hangisi kadın hakları ile ilgilidir?

 2. 29. Büyük Millet Meclisi’nin kurduğu düzenli ordunun Batı Cephesi’nde kazandığı ilk askerî zafer aşağıdakilerden hangisidir?

 3. 30. Ülkedeki bütün millî cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

 1. 31. İnsan haklarının varlığının hiçbir kayda veya şarta bağlanamaması, hiçbir düşünce ya da fikir ile varlıklarının inkar edilememesi veya geçersiz sayılamaması hangi temel özelliğine vurgu yapar?

 2. 32. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının sınırlandırılmasında kullanılan ilke ve ölçütlerden biri değildir?

 3. 33. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak insan hakları arasında yer alır?

 1. 34. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarının sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 2. 35. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki yapılacak seçimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 3. 36. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını hangi yılda kabul etmiştir?

 1. 37. Aşağıdakilerden hangisi Magna Carta ile yasaklanan uygulamalar arasında yer almaz?

 2. 38. Hakların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi kişisel haklar içerisinde yer almaz?

 3. 39. Tarihte ilk defa tüm insanların eşit olduğu fikrinin devlet iradesine dönüştüğü olay ya da antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 40. “Çoğunluğun zorbalığı” ifadesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 2. 41. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 3. 42. Aşağıdakilerden hangisi bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne getirilmesi mümkün olan işlemlerdir?

 1. 43. Türk kültüründe uzaklığı ve ıssızlığı ile bir sembol olan Fizan Çölü günümüzde aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır?

 2. 44. Minyatür Sanatçısı olarak Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan ve kayıtlı yirmi dokuz yaşayan insan hazinesinden biri olan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

 3. 45. Aşağıdaki kitap-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. 46. Oxford İngilizce sözlüğüne eklenen Türkçe kelime hangisidir ?

 2. 47. Kültür ve Turizm bakanlığı 2020 yılını ne yılı ilan etmiştir?

 3. 48. İlk Milli Savaş Gemimizin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 49. Antalya’nın 27 km kuzeybatısında ve Katran dağları üzerindedir. Doğal bir mağaradır. Yapılan arkeolojik kazılarda mağaranın Prehistorik çağlarda insanlarca barınak olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Mağarada iskeletler, yontma ve cilalı taştan aletler, işlenmiş çakmak taşları ve önemli eserler bulunmuştur.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi mağaraya aittir?

 2. 50. Aşağıdaki kayak merkezleri ve bulundukları il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

logo
Şifremi Unuttum
logo
logo
logo

HATA !

Cevapları kontrol edebilmek için lütfen önce Testi Bitir butonuna basıp testinizi tamamlayınız.